Ορθόνομα Λογισμικά

Τα λογισμικά (προγράμματα που εκτελούνται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές) που χρειάζονται είναι τα εξής:

Εργοβάση - λογισμικό που στηρίζει την ορθόνομη ανάπτυξη λογισμικών

Νόμιο - λογισμικό νομιογραφίας

Διανόμιο - λογισμικό συλλογικής νομιογραφίας

Λεξιγένιον - λογισμικό για την δημιουργία της ορθόνομης γλώσσας

Έλνομ - Γλώσσα προγραμματισμού, βασιζόμενη στην ορθόνομη γλώσσα

Τεχνονόηση - λογισμικά τεχνητής επίλυσης