Βασικό Πλαίσιο

Βάση για το ακέραιο σύστημα νόμων είναι η ακέραια περιγραφή και καταγραφή του. Διάφοροι παράγοντες περιγράφουν δομή, λειτουργία και εξέλιξη ενός συστήματος.

Οι Αρχές αποτελούν απαραβίαστους βασικούς κανόνες, που έχουν και κάποια προτεραιότητα τήρησης.

Οι Οδηγίες αποτελούν δόκιμους ή και ελαστικούς κανόνες, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση τήρησης.

Οι Σκοποί περιγράφουν τους βασικούς λόγους ύπαρξης τους συστήματος.

Οι Στόχοι που επιδιώκονται και η χρονική στιγμή για την επίτευξή τους.

Κάθε κανόνας καταγράφεται με απλό και κατανοητό τρόπο ως νόμος. Δίνονται παραδείγματα για τις έννοιες και την εφαρμογή του κανόνα.