Λεξιγένιον

Η ριζική ανάλυση και επίλυση ζητημάτων απαιτεί την χρήση μίας γλώσσας υψηλής ακρίβειας. Το ίδιο ισχύει για την περιγραφή συστημάτων. Η υπάρχουσα ορολογία πρέπει να επιβεβαιωθεί, νέα ορολογία πρέπει να δημιουργηθεί. Παράλληλα δημιουργείται ένα ακέραιο πλέγμα κανόνων.

Η εφαρμογή «Λεξιγένιο» υποστηρίζει το κάθε άτομο που επιθυμεί να δημιουργήσει τα «Ορθόνομα Ελληνικά». Η Μετατροπή (Ορθοποίηση) της Νέας Ελληνικής γλώσσας ξεκινά με την αντικατάσταση των μη ελληνικών λέξεων.

Δημιουργούνται (γεννιούνται) νέες λέξεις για αυτές που καταργούνται, αλλά και νέες λέξεις για έννοιες όπως αυτές των νέων τεχνολογιών. Γίνεται χρήση της ελληνικής γραμματοσειράς και χρήση πολυτονικού εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Το «Λεξιγένιο» δίνει την βάση και την πιθανότητα για την μερική προσέγγιση του στόχου «Απόλυτα Ορθή Γλώσσα» και επίσης για την αναμφισβήτητη πρακτική απόδειξη περί της ισχύς της Ελληνικής Γλώσσας.