Όρια και Μεθοδολογία

Η «Επιλυτική Δημοσιογραφία» συναντά διάφορα οργανωτικά και πρακτικά εμπόδια.

Τα προβλήματα πηγάζουν κυρίως από τον μεγάλο όγκο πληροφορίας και την ανάγκη αμερόληπτης ανάλυσης και αξιολόγησης καταστάσεων και ατόμων.

Η επίδραση της «ΕΔ» είναι περιορισμένη, όσο δεν υπάρχει μία εξειδικευμένη μεθοδολογία συνεργασίας, αλλά και ειδικά εργαλεία -όπως λογισμικά- που την εφαρμόζουν.