Εξέλιξη

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της τεχνοδομής είναι η εξέλιξή της. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα λογισμικά.

Η εξέλιξη του λογισμικού «Διανόμιο» καταλήγει στην ανάγκη δημιουργίας μίας «ορθής γλώσσας επικοινωνίας» και μίας «ορθής γλώσσας προγραμματισμού κανόνων».

Αναπτύσσονται αυτοματισμοί για την ακέραιη περιγραφή και εποπτεία συστημάτων. Η παραπέρα εξέλιξη του εργαλείου καταλήγει τελικά στην ανάγκη (και ίσως στην υλοποίηση) του απόλυτου στόχου της πληροφορικής - την τεχνητή νοημοσύνη.