Προδιαγραφές για Προτάσεις

Η κάθε πρόταση που εισάγει έναν νέο τρόπο για την ενίσχυση της Μετατροπής, περιγράφει πως θα καλυφθούν οι βασικές ανάγκες.

Ένα σημείο μιας πρότασης είναι οπότε ο τρόπος που θα ανιχνεύονται, διακρίνονται, ενεργοποιούνται και στηρίζονται τα άτομα που θα συμβάλουν τις απαραίτητες ψυχικές και πνευματικές ενέργειες.

Το δεύτερο σημείο είναι ο βασικός τρόπος δράσης. Τρίτο σημείο είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η λειτουργία των αναγκαίων τεχνοκρατικών υποδομών.

Τέλος χρειάζεται μια μεθοδολογία, η οποία είναι ιδανικά ίδια (ή έστω όμοια) για τον κάθε παράγοντα, δηλαδή ανίχνευση, τεχνοκρατικά, επίλυση κλπ.