Τεχνολυτές

Κάθε γνωστικό σύστημα (έτσι και το «Λεξιγένιο» και το «Διαφάνεια») χρειάζεται από κάποιο στάδιο και μετά μία μορφή τεχνητής νοημοσύνης για να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Η «Νομιογραφία» προσεγγίζει την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης εκ της πράξεως. Τα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν από τα λογισμικά, αλλά και από την ίδια την επίλυση ζητημάτων, καταλήγουν - μετά την απλοποίηση και γενίκευση τους - στην τεχνητή νοημοσύνη.

Μακροχρόνιος στόχος είναι η υλοποίηση «Τεχνολυτών» (Τεχνητών Επιλυτών) που αποτελούν στην ουσία ένα είδος Τεχνητής Νοημοσύνης. Με «μακροχρόνιος» εννοείται δύο με πέντε δεκαετίες - ίσως και παραπάνω.