Διαφάνεια

- Αυτόνομο Αποκεντρωμένο Σύστημα Συλλογικής Νομιογραφίας -

Η εφαρμογή επιτρέπει σε άτομα και ομάδες να επικεντρωθούν στην ανάλυση και επίλυση ζητημάτων (καταστάσεις, γεγονότα, ερωτήσεις κλπ.). Η δικτύωση γίνεται με βάση το διαδίκτυο, αλλά και άλλων εναλλακτικών μέσων.

Οι κύριες προδιαγραφές της εφαρμογής είναι αντιφατικές, διότι πρέπει να υποστηρίζει τον απόλυτα ελεύθερο σχολιασμό, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύει την ιδιαιτερότητα και την επικέντρωση του ατόμου που γράφει. Για παράδειγμα, κάποιο άτομο μπορεί να επιθυμεί να γράψει αντίλογο, μα ο αρχικός συγγραφέας δεν είναι έτοιμος να τον δεχθεί.

Τα γραπτά - και τα δεδομένα γενικά - πρέπει να είναι διαθέσιμα παντού, μα πρέπει να αποθηκεύονται αποκεντρωμένα, δηλαδή σε πολλαπλά ανεξάρτητα σημεία και όχι σε έναν κεντρικό υπολογιστή. Η αποκέντρωση αυτή συμβάλλει στο να συνεχίζει να λειτουργεί το σύστημα, ακόμα και όταν σταματούν να λειτουργούν κάποιοι κεντρικοί υπολογιστές.

Η αυθεντικότητα των γραπτών πρέπει να εξασφαλιστεί, είτε πρόκειται για ανώνυμο, ψευδώνυμο η επώνυμο χρήστη. Παράλληλα όμως πρέπει να εγγυάται η ανωνυμία - κυρίως για ανήλικους συμμετέχοντες.